top of page

Grwpiau a Chyrsiau

Cynllun cychwynnol Physical Empowerment CIC oedd cynnal tri phrosiect peilot ar gyfer tri grŵp penodol; gweithwyr rhyw, goroeswyr trais domestig a goroeswyr trais a cham-drin rhywiol. Mae’r cyrsiau wedi eu teilwra’n unol ag anghenion y rhai dan sylw. Mae hyn yn allweddol gan fod y symudiadau hunanamddiffyn a’r pynciau seminar yn amrywio.

 

Rydyn ni bob amser yn defnyddio dull sydd wedi’i lywio gan drawma ac rydyn ni’n credu’n gryf yn y geiriau, “beth ddigwyddodd i ti?” yn hytrach na, “beth sy’n bod arnat ti?”

Mae’r cyrsiau wedi eu hanelu at bobl sydd naill ai wedi eu cyfeirio atom ni drwy asiantaeth neu sydd wedi hunangyfeirio atom. Ein nod yw gallu cynnig ein hyfforddiant, yn rhad ac am ddim, i’r bobl sydd ei angen fwyaf.

Rydyn ni’n gweithio ar hyn o bryd ar brosiectau yng Nghastell-nedd Port Talbot, Crawley a Llundain ac rydyn ni’n gobeithio cynnal prosiectau yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin cyn hir! Cysylltwch os oes diddordeb gennych yn Physical Empowerment ar gyfer eich ardal chi; os ydych yn ddigon penderfynol mae modd goresgyn unrhyw beth!

Heart hug icon

Goroeswyr Trais Domestig

Cwrs Corfforol/ Cymorth ar-lein

Medi 2021: Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi bod Cronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol wedi rhoi grant o £10,000 i ni gynnal cyrsiau Physical Empowerment  gyda menywod sydd wedi eu cyfeirio atom trwy Thrive Women's Aid a ffynonellau eraill.

Rydym ni yn gweithio tuag at greu gofod  parhaol i’n prosiect yn Llanelli, ac mae hwn yn cael ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl, gan ddefnyddio arian a godwyd trwy Loteri Iechyd Cymru, a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys. Rydym eisoes wedi cynnal un cwrs yn Llanelli yn 2024, ac rydym yn edrych ymlaen at yr un nesaf a sefydlu sesiynau dilynol rheolaidd.  Rydym yn hynod ddiolchgar i’n cefnogwyr am gredu yn yr hyn a wnawn a’n helpu i gefnogi mwy o fenywod.

Mae croeso hefyd i bobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda goroeswyr trais domestig fynychu’r cwrs hwn.

Heart flourishing out of earth icon

Goroeswyr Trais a Cham-drin Rhywiol

Cwrs Corfforol/ Cymorth ar-lein

Bydd y cwrs yn cynnwys modiwl cychwynnol ar-lein sy’n cynnwys sesiynau ar-lein rhyngweithiol gyda hyfforddwr.

 
Yna bydd cwrs wyneb yn wyneb a fydd yn gymysgedd o hunanamddiffyn meddyliol a chorfforol.

 

Mae pobl pwy sy'n weithio neu volunteer gyda Goroeswyr Trais a Cham-drin Rhywiol mae croeso i chi fynychu'r cwrs hwn.

Hands with heart icon

Gweithwyr Rhyw

Cwrs Corfforol/ Cymorth ar-lein

Mae gweithio gyda gweithwyr rhyw yn cynnig ei heriau unigol ei hun.

Oherwydd hyn, mae Physical Empowerment CIC yn bwriadu gweithio’n agos gyda Streetlight UK, elusen sy’n canolbwyntio ar helpu menywod i ail-adeiladu eu bywydau pan maen nhw’n gadael gwaith rhyw. Ein nod yw bod yn llwybr cyfeirio newydd iddyn nhw.
 
Ar hyn o bryd rydyn ni’n gwneud cais am gyllid i’n cynorthwyo i gynnal diwrnod i staff a gwirfoddolwyr Streetlight UK a fydd yn cynnwys grwpiau ffocws ar y ffordd orau o gysylltu â gweithwyr rhyw a chynnig eu bod yn profi grymuso corfforol.

Physical empowerment icon

Phobl Ifanc

Cwrs Corfforol/ Cymorth ar-lein

Mae yna ddigwyddiad uchel o orbryder ac iselder yn eu harddegau. Mae hyn yn aml yn mynd law yn llaw â hunan-niweidio ac ymddygiad trawmatig eraill. Yn aml, mae hanes o drais domestig rhywle yn hanes y teulu.

Gofynnodd y gymuned ym Mhort Talbot i ni ddarparu rhywbeth ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau felly mewn partneriaeth â Community Ventures CIC, cawsom grant gan CVS Castell-nedd Port Talbot i gynnal prosiect peilot gyda phobl ifanc yn eu harddegau yn 2022 ac wedi hyfforddi gwirfoddolwyr fel rhan o hyn.

Rydym yn gwneud cais am arian pellach fel y gallwn gynnig sesiynau dilynol a chyrsiau rheolaidd i grwpiau eraill yn eu harddegau.

Holding hands heart icon

Pobl hŷn

Cwrs Corfforol/ Cymorth ar-lein

Waeth beth yw ein hoedran, rydyn ni i gyd yn wynebu heriau mawr drwy gydol ein bywydau. Gall y broses heneiddio wneud ymatebion corfforol i straen yn anoddach. Gall trawma sy'n tueddu i ddod at ei gilydd gyda mynd yn hŷn fod yn bethau fel gorfod symud allan o'ch cartref gydol oes (trawma trosiannol), colli partner, dirywiad mewn iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol neu'r teimlad hwnnw o fod yn 'rhan sbâr' mewn cymdeithas.

Mewn partneriaeth ag Age Connects Castell-nedd Port Talbot I gynnal dwy sesiwn treialu Grymuso Corfforol gydag uwch grwpiau yn ystod haf 2022. Roedden ni’n ymdrin â chyflwyniad sylfaenol I hunan-amddiffyn emosiynol, meddyliol a chorfforol ac roedd yr adborth yn wych!

Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar gyllid posibl ar gyfer prosiect uwch ac rydym yn bwriadu cynnal o leiaf un sesiwn wythnosol i uwch-swyddogion yn ein hystafell hyfforddi gymunedol newydd ym Mhort Talbot.

NODYN PWYSIG: Os byddwch yn mynychu cwrs gyda Physical Empowerment, ni fydd byth disgwyl i chi gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd neu symudiad corfforol nad ydych yn hapus yn ei gylch. Y syniad ydy eich bod yn gwthio’ch hunan a cheisio wynebu’ch ofnau ond mae’n bwysig eich bod yn gwneud hynny yn eich amser eich hun.  Does dim rhaid i chi frysio i orffen unrhyw beth ar y cwrs, a dyna pam, yn rhannol, bod y sesiynau dilynol ar gael wedyn. 

Rydyn ni yma i weithio gyda chi, nid i godi ofn arnoch chi. Caiff pob cwrs ei gynllunio fel bod gofod diogel lle gall pobl fynd i gael hoe a bydd pobl ar gael os ydych chi eisiau clust i wrando. 

"Nid cyfres o dechnegau’n unig yw hunanamddiffyn, mae’n gyfres o gredoau ac mae’n dechrau gyda’r gred eich bod chi’n werth eich amddiffyn." Rorion Gracie

bottom of page